2 Câu Trả Lời

Lê Phúc

MySQL < Database

MySQL là một hệ cơ sở dữ liệu. Có thể gọi MySQL là một Database. Tuy nhiên hiên nay có rất nhiều hệ cơ sở dữ liệu như MS SQL Server, Firebase, Oracle. Vì vậy nói MySQL là một Database nhưng Database không phải chỉ có MySQL.

Thêm bình luận
Huỷ
Hòa Trương

Chào bạn!
Database là cơ sở dữ liệu.
MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu(Database Management System).
=> Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ chứa nhiều cơ sở dữ liệu
=> Có thể tạo nhiều Database trong MySQL

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan