MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc? Như vậy thì MySQL và SQL có phải là một hay không nếu khác nhau thì khác nhau ở điểm nào?

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Hanh Nguyen, Tram Anh, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Tuấn, Ngô Hải, Bơ Heoboo, Hoan Capy, Hoàng Tùng, Hang Pham, Đình Anh, Hana Pham, Tuấn Anh, Lê Anh, Nguyễn Tuấn, Trần Anh, Nguyen Duy, Hoang Anh, Ngọc Anh, Đồng Tuyết, Nguyen Lam, Lê Trang, Nam Nguyễn
1 Câu Trả Lời

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

  • MySQL là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (phần mềm).
  • SQL là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trên cơ sở dữ liệu (ngôn ngữ)

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc phù hợp để giúp dễ dàng trong việc quản lý dữ liệu.

Trả lời 3 ngày trước

Thêm Trả Lời