Leaderboard ads banner

1 Câu Trả Lời

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

  • MySQL là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (phần mềm).
  • SQL là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trên cơ sở dữ liệu (ngôn ngữ)

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc phù hợp để giúp dễ dàng trong việc quản lý dữ liệu.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan