1 Câu Trả Lời

Phan Quang

OK, hãy xem 1 ví dụ cơ bản và bạn sẽ tự đưa ra được sự lựa chọn cho mình:

VD1:

[HttpPost] public bool CreateOrUpdate(Model model) { /*do something*/ return false; }

VD2:

[HttpPost] public bool Create(Model model) { /*do something*/ return false; }
[HttpPut] public bool Update(Model model) { /*do something*/ return false; }

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan