Leaderboard ads banner

Nên dùng POST hay PUT khi cập nhật tài nguyên

Trong RESTful API thì phương thức POST có thể được dùng trong cả hai trường hợp tạo hoặc cập nhật tài nguyên. Ngược lại thì PUT chỉ nên được dùng để cập nhật tài nguyên. Như vậy thì cuối cùng nên chọn phương thức nào khi cập nhật tài nguyên POST hay PUT?

1 Câu Trả Lời

Phan Quang Phan Quang

OK, hãy xem 1 ví dụ cơ bản và bạn sẽ tự đưa ra được sự lựa chọn cho mình:

VD1:

[HttpPost] public bool CreateOrUpdate(Model model) { /*do something*/ return false; }

VD2:

[HttpPost] public bool Create(Model model) { /*do something*/ return false; }
[HttpPut] public bool Update(Model model) { /*do something*/ return false; }

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan