Nginx: redirect rule không chạy

Hoàng Giang

Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại em đang làm là tạo một alias để chuyển toàn bộ file CSS trong thư mục /assets/css về /css. Trong file vhost của Nginx em có thêm một location block như sau:

server {
  server_name default;
  listen  80;
  root    /var/www/site1;
  index    index.php index.html;

  # tắt access log
  access_log off;
  error_log on;

  client_max_body_size 100M;
  fastcgi_read_timeout 1800;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    index index.php index.html index.htm;
  }

  # thêm alias
  location /assets/css {
    alias /css/;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files   $uri =404;
    include    fastcgi_params;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  }
}

Nhưng khi restart Nginx thì không thây alias mới thêm vào hoạt động. Mọi người coi giúp em ở đoạn config trên em có thiếu hay sai gì không ạ?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan

Câu Hỏi Nổi Bật