Những Lệnh Hữu Ích Khi Làm Việc Với Container Trong Docker

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số câu lệnh hữu ích dùng để liệt kê các container trong Docker, dừng container đang hoạt động và cách xoá container.

Những command hữu ích khi làm việc với Docker container

Liệt Kê Các Container: docker ps

Để liệt kê danh sách tất cả các container của docker chúng ta dùng câu lệnh sau:

$ docker ps -a

Câu lệnh trên hiển thị kết quả như sau:

Kết quả hiển thị câu lệnh: docker ps -q

Tuỳ chọn -a ở trên sẽ liệt kê cả các container đã được dừng lại (trạng thái exited) hoặc vừa mới được tạo ra nhưng chưa chạy (trạng thái created).

Để lấy ra ID của container bạn thêm tuỳ chọn -q:

$ docker ps -a -q

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các tuỳ chọn trong câu lệnh trên hoặc kết hợp cả hai -qa:

List container với chỉ ID

Để list các container trong Docker với status cho trước bạn sử dụng tuỳ chọn -f:

$ docker ps -a -f status=exited

Câu lệnh trên sẽ iiệt kê các container đang ở trạng thái exited.

Bạn có thể kết hợp sử dụng tuỳ chọn -f nhiều lần trong cùng một câu lệnh:

$ docker ps -a -f status=exited -f status=created

Dừng Container: docker stop

Để stop một Docker container với một ID cho trước:

$ docker stop {CONTAINER_ID}

Ví dụ:

$ docker stop ab81bc1a239c

Bạn cũng có thể sử dụng tên của container thay vì ID:

$ docker stop {CONTAINER_NAME}

Ví dụ:

$ docker stop myapp

Để dừng tất cả các container:

$ docker stop $(docker ps -a -q)

Xoá Container: docker rm

Để xoá một container với ID cho trước bạn cùng câu lệnh docker rm với cú pháp sau:

$ docker rm {CONTAINER_ID}

Ví dụ:

$ docker rm ab81bc1a239c

Lưu ý: Câu lệnh trên sẽ báo lỗi khi container với ID ab81bc1a239c đang hoạt động (ở trạng thái running). Trường hợp này bạn cần chạy docker stop để dừng container trước.

Để xoá một container với tên cho trước bạn cùng câu lệnh docker rm với cú pháp sau:

$ docker rm {CONTAINER_NAME}

Ví dụ:

$ docker rm webapp

Để xoá tất cả các container:

$ docker rm $(docker ps -a -q)

Hoặc để xoá tất cả các container với trạng thái cho trước:

$ docker rm $(docker ps -a -q -f exited)

Kết Luận

Trên đây là một số lệnh hữu ích khi làm việc với container trong Docker. Nếu dự án bạn sử dụng Docker thì các câu lệnh này nên được sử dụng thường xuyên và tôi khuyên bạn nên ghi nhớ các câu lệnh này để có thể sử dụng nhiều lần mà không phải tốn công sức tìm kiếm trên Google.

Nội dung không được để trống

Bài Viết Liên Quan