Node.js: Web framework khác ngoài Express.js

Với mỗi ngôn ngữ lập trình em thấy thường có rất nhiều framework hỗ trợ. Ví dụ như trong PHP thì có Zend, Cake, Symfony... Trong Ruby thì có Rails, Sinatra. Còn với thằng Node.js thì để làm web em thấy ngoài MEAN stack (MongoDB, Express.js, Angular và Node.js) ra thì không còn lựa chọn nào khác thì phải?

1 Câu Trả Lời

Duy Nguyen Duy Nguyen

"The web framework of your dreams" http://sailsjs.com/

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan