1 Câu Trả Lời

Vu Hiep

$this dùng để trỏ đến các đối tượng, thuộc tính, phương thức, ... trong đối tượng đó

Câu Hỏi Liên Quan