PHP: Cập nhật dữ liệu kiểu datetime trong MySQL database

Trong bảng posts trên database của MySQL mình có một trường modify_date với kiểu dữ liệu là datetime. Trường này sẽ dùng để lưu trữ ngày giờ mà bài viết được cập nhật. Ứng dụng của mình có một đối tượng là Post được map với bảng posts trên CSDL.

$post = new Post([
  "title" => "...",
  "content" => "..."
]);
$post->save();

Trong trường hợp tạo bài viết mới thì do trường modify_date sẽ có giá trị mặc định là giá trị khi gọi hàm NOW() trong MySL nên mình có thể bỏ qua không cần đặt giá trị cho nó. Tuy nhiên trường hợp cập nhật bài viết thì mình cần phải sử dụng PHP để gán dữ liệu cho trường này.

Mọi người cho mình hỏi trong PHP làm thế nào để cập nhật kiểu dữ liệu datetime như trên?

1 Câu Trả Lời

Tý Lưu Tý Lưu

bạn dùng hàm này date('Y-m-d H:i:t')

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan