PHP: Cập nhật dữ liệu kiểu datetime trong MySQL database

Trong bảng posts trên database của MySQL mình có một trường modify_date với kiểu dữ liệu là datetime. Trường này sẽ dùng để lưu trữ ngày giờ mà bài viết được cập nhật. Ứng dụng của mình có một đối tượng là Post được map với bảng posts trên CSDL.

$post = new Post([
  "title" => "...",
  "content" => "..."
]);
$post->save();

Trong trường hợp tạo bài viết mới thì do trường modify_date sẽ có giá trị mặc định là giá trị khi gọi hàm NOW() trong MySL nên mình có thể bỏ qua không cần đặt giá trị cho nó. Tuy nhiên trường hợp cập nhật bài viết thì mình cần phải sử dụng PHP để gán dữ liệu cho trường này.

Mọi người cho mình hỏi trong PHP làm thế nào để cập nhật kiểu dữ liệu datetime như trên?

Được hỏi 11 tháng trước
Bình chọn bởi: Lê Trung, Đăng Duy, Trần Anh, Truc Le, Nam Nguyễn, Anh Tuấn, Hani Ngoc, Ánh Linh, Trần Diễm, Bao Ngoc, Nguyen Duy, Giang River, Hằng Đỗ, Hanh Nguyen, Hanh Kute, Trung Võ, Lê Huyền Trang, Nguyen Thuy Trang, Duc Otore, Linh Nguyễn, Minh Tran, Minh Phạm, Hà Anh, Hang Tran, Đinh Quang Huy, Khoi Tran, Hoan Capy, Trung Quân, Huyền SuBy, Bin Phan, Hang Pham, Vũ Văn Tuấn, Huy Pro, Hana Pham

bạn dùng hàm này date('Y-m-d H:i:t')

Trả lời 11 tháng trước

Thêm Trả Lời