PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ nội dung nào trên trang đó?

Ví dụ như khi người dùng truy cập trang cá nhân của người dùng khác thì mà người dùng này chưa đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang đăng nhập?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

2 Câu Trả Lời

Hoàng Tùng

Để chuyển tiếp người dùng sang trang khác bạn sử dụng [hàm header] trong PHP:

<?php
header("Location: http://example.net");
?>
Thêm bình luận
Huỷ
Nguyễn Đạt

Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau:

<?php
header("Location: http://ten-mien.com/login.php");
die();

Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy cập vào một số trang nhất định bạn có thể viết mã lệnh như sau:

<?php
if (!$loggedIn) {
    header("Location: http://ten-mien.com/login.php");
    die();
}
// ... thông tin hiển thị dành cho user đã đăng nhập
Trúc Mai 26 November 2018

Bạn ơi biến $loggedIn gán bằng gì vậy bạn?

Hoàng Duy 03 July 2019

Cái này thì tuỳ vào code của ứng dụng mà bạn sẽ viết code để kiểm tra ngừoi dùng đăng nhập hay chưa. Thường thì kiểm tra trong session của PHP.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan