Echo và Print

Nam Nguyễn

Chúng ta có thể hiển thị dữ liệu ra màn hình bằng cách sử dụng echo hoặc print.

Câu Lệnh echo

Câu lệnh echo được sử dụng để hiển thị kết quả của một hoặc nhiều chuỗi ký tự, biến hoặc biểu thức toán học....

<?php
  echo "Xin Chào", "<br>";

  $name = "PHP";
  echo $name, "<br>";

  echo 1 + 2;
?>

Chạy Code

Lưu ý: echo là một cấu trúc được cung cấp sẵn (language construct) bởi ngôn ngữ PHP và không phải là một hàm. Do đó khi sử dụng echo chúng ta không cần đặt giá trị cần hiển thị bên trong cặp dấu ngoặc như khi gọi hàm.

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm và cách sử dụng hàm trong các bài học sau.

Để nối chuối lại với nhau chúng ta sử dụng dấu chấm .:

<?php
  echo "Xin Chào" . "<br>";

  $name = "PHP";
  echo "Xin Chào " . $name;
?>

Chạy Code

Khi nối một chuỗi với một số (integer hoặc float) PHP sẽ tự động chuyển đổi giá trị số này về dạng chuỗi rồi thực hiện việc nối chuỗi như thông thường:

<?php
  $year = 2019;
  echo "Xin Chào " . $year;
?>

Chạy Code

Câu Lệnh print

Câu Lệnh print được dùng để hiển thị giá trị của một giá trị dạng chuỗi, biến hoặc kết quả của biểu thức...

<?php
  $greet = "Xin Chào";
  print $greet;
?>

Chạy Code

Tương tự như echo thì print cũng không phải là hàm do đó khi sử dụng câu lệnh print chúng ta không cần đặt giá trị cần in bên trong cặp dấu ngoặc ().

Khác Biệt Giữa echoprint

Khác với echo thì tại mỗi câu lệnh print chúng ta chỉ có thể in ra một giá trị. Nếu muốn in nhiều hơn một giá trị chúng ta cần sử dụng nhiều câu lệnh print.

Câu lệnh print luôn trả về giá trị là 1 và chúng ta có thể gán giá trị này ví dụ gán nó cho một biến, trong khi câu lệnh echo thì không trả về giá trị nào.

<?php
  $result = print "Xin chào";
  echo $result;
?>

Chạy Code

In Giá Trị Khác

Cả hai câu lệnh echoprint chỉ được sử dụng để in dữ liệu với kiểu dữ liệu dạng chuỗi (hoặc có thể chuyển đổi sang chuỗi). Để in các dữ liệu dạng khác chúng ta cần dùng các hàm khác trong PHP.

Hàm print_r()

Hàm print_r() (print readable) thường được dùng để hiển thị kết quả của một mảng.

<?php
  $arr = [1, 2, 3];
  print_r($arr);
?>

Chạy Code

Lưu ý: Khác với echoprint thì print_r là một hàm. Do đó khi sử dụng bạn cần đặt biến hoặc giá trị cần in ra trong cặp dấu ngoặc đơn.

Hàm var_dump()

Hàm var_dump() được sử dụng với tất cả các giá trị thuộc bất cứ kiểu dữ liệu nào.

var_dump("Xin chào");
var_dump(100);
var_dump([1, 2, 3]);

Chạy Code

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan

 • Tài Liệu Học PHP

  Tài liệu tổng hợp bao gồm các bài hướng dẫn học lập trình với ngôn ngữ PHP hỗ trợ các phiên bản mới...
 • Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản

  Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng PHP để: - Kết nối với database MySQL -...
 • Hàm trong PHP

  Hướng dẫn cách sử dụng các hàm thông dụng trong PHP với source code ví dụ kèm theo.
 • PHP Object Oriented Programming

  Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, tr...
 • Git Cơ Bản

  Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản...