Làm Việc Với Chuỗi

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với dữ liệu kiểu chuỗi trong PHP.

Đếm Số Ký Tự

Để đếm số ký tự trong một chuỗi chúng ta sử dụng hàm strlen trong PHP

<?php
echo strlen("Hello"); // Hiển thị: 5
?>

Chạy

Trường hợp chuỗi của chúng ta có chứa ký tự unicode (như các chữ có dấu trong tiếng Việt) thì chúng ta cần sử dụng hàm utf8_decode để mã hóa ký tự trước khi đếm.

<?php
echo strlen("Xin chào"); // Hiển thị: 9
echo "<br>";
echo strlen(utf8_decode("Xin chào")); // Hiển thị: 8
?>

Chạy

Đếm Số Từ Trong Chuỗi

Để đếm số từ trong chuỗi chúng ta sử dụng hàm str_word_count().

<?php
echo str_word_count("I love you baby"); // Hiển Thị 4
?>

Chạy

Đối với chuỗi chứa các ký tự unicode hàm str_word_count sẽ trả về giá trị sau khi đã decode.

<?php
echo str_word_count("Xin chào"); // Hiển Thị 3
?>

Chạy

Đảo Ngược Một Chuỗi

Sử dụng hàm strrev() để đảo ngược các ký tự trong chuỗi:

<?php
echo strrev("2015");
?>

Chạy

Tìm Vị Trí Của Từ Trong Chuỗi

Để tìm vị trí của một từ (hay một ký tự đơn) trong một chuỗi, chúng ta sử dụng hàm strpos.

<?php
echo strpos("Xin Chào", "Chào"); // Hiển Thị 4
?>

Chạy

Đoạn mã trên hiển thị kết quả là 4 vì tính từ trái sang phải bắt đầu từ ký tự X với vị trí là 0 thì từ Chào xuất hiện ở vị trí số 4.

Lưu ý: Ký tự đầu tiên sẽ được đánh số vị trí là 0 thay vì là 1

Nếu từ được tìm kiếm không có trong chuỗi hàm strpos sẽ trả về giá trị là false.

<?php
$result = strpos("Xin Chào", "Cho");
var_dump($result);
?>

Chạy

Tìm Và Thay Thế

Để tìm một từ (hoặc một ký tự đơn) trong chuỗi và thay thế nó bởi một từ (hoặc ký tự đơn) khác chúng ta có hàm str_replace.

<?php
echo str_replace("bạn", "mọi người", "Chào bạn!");
?>

Chạy

PHP
Thêm Bình Luận: