Kết Hợp Gán Giá Trị Với Một Toán Tử Khác

Ví dụ về cách sử dụng kết hợp toán tử gán giá trị cùng với một toán tử khác:

$x = 20; 
$x += 100; // Tương đương với $x = $x + 100
echo $x, "<br>";
$x -=10; // Tương đương với $x = $x - 10
echo $x, "<br>";
$x *= 2; // Tương đương với $x = $x * 2
echo $x, "<br>";
[Kết Hợp Gán Giá Trị Với Một Toán Tử Khác](https://www.codehub.vn/PHP-Co-Ban/Toan-Tu/source-code/Ket-Hop-Gan-Gia-Tri-Voi-Mot-Toan-Tu-Khac)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...