Toán Tử Gán Giá Trị

Ví dụ về toán tử gán giá trị trong PHP. Phép gán giá trị cho một biến được thực hiện thông qua sử dụng toán tử =.

$x = 10;
echo $x, "<br>";
$y = 5 + 2;
echo $y, "<br>";
$x = $y;
echo $x;
[Toán Tử Gán Giá Trị](https://www.codehub.vn/PHP-Co-Ban/Toan-Tu/source-code/Toan-Tu-Gan-Gia-Tri)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...