PHP: Khác biệt giữa echo và print

Theo em được biết thì cả hai hàm echoprint trong PHP đều có thể được dùng để xuất dữ liệu ra màn hình tuy nhiên print có thể sử dụng được cho mảng còn echo thì không. Các bác cho em hỏi ngoài khác biệt như trên thì còn có sự khác nhau nào giữa hai hàm echoprint này hay không ví dụ như tốc độ xử lý hay lượng tài nguyên cần sử dụng như bộ nhớ?

Nguyễn Dũng 24 July 2017

Có một vài sự khác biệt giữa echo và print:
echo - có thể xuất ra một hoặc nhiều chuỗi
print - có thể chỉ xuất ra một chuỗi , và luôn trả về 1
Gợi ý: echo là nhẹ hơn hoặc nhanh hơn khi so sánh với print và không trả về giá trị nào.

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan