2 Câu Trả Lời

Minh Phạm

Dùng Hàm unset()

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
unset($fruits[1]);
print_r($fruits);

Hiển thị:

Array
(
  [0] => Apple
  [2] => Mango
  [3] => Kiwi
  [4] => Orange
)

Lưu ý với cách này thì index của các phần tử còn lại trong array vẫn giữ nguyên.

Dùng Hàm array_splice()

Đoạn code dưới đây dùng hàmarray_splice để xoá phần tử trong mảng $fruits bắt đầu từ phần từ thứ 2 (với index trong mảng là 1) và với số lượng phần tử xoá là 1:

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
array_splice($fruits, 1, 1);
print_r($fruits);

Hiển thị:

Array
(
  [0] => Apple
  [1] => Kiwi
  [2] => Orange
)

Lưu ý với cách này thì index của các phần tử còn lại trong array được cập nhật lại.

Thêm bình luận
Huỷ
Nguyễn Vượng

Theo mình thấy thì bạn có array như sau:

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];

Sau đó bạn hỏi là "Giờ nếu muốn phần tử thứ 2 trong mảng là Banana thì làm thế nào?" thì nên nói rõ là phần tử có index 2 là Banana mới có ý nghĩa, còn nếu phần tử thứ hai là "Banana" thì nó đã là "Banana" rồi, do đó, câu hỏi chưa rõ lắm.

Nguyễn Duy 15 October 2018

Mình nghĩ ở trên do người viết câu hỏi viết thiếu chữ xoá đó.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan