PHP: Xử lý ngày tháng trong PHP

Em đang học PHP, và đang học đến phần xử lý ngày tháng. Mọi người cho em hỏi :

  1. Trong PHP có các hàm xử lý ngày tháng nào ạ?
  2. Làm thế nào để chuyển định dạng giữa các kiểu ngày tháng?(VD: yyyy-mm-dd => dd-mm-yyyy)
  3. Và cuối cùng là lấy ra riêng date, month hoặc year để sử dụng? (VD:
    dd-mm-yyyy thì mình chỉ muốn lấy riêng ra date để dùng thôi chẳng
    hạn?)

2 Câu Trả Lời

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Bạn có thể sử dụng format date để định dạng:

$date= "26-11-2017";

$myDate = new DateTime($date);

$myDate->modify("+7 days");

echo $myDate->format("l, d, m, Y"); // Sunday 03rd, 12, 2017

Để lấy riêng ra ngày tháng năm thì bạn chỉ sử dụng format theo d, m hoặc y.

Xem chi tiết ở đây

Vuong Nguyen Vuong Nguyen

em cảm ơn ạ!
Cho em hỏi là nếu viết PHP thuần thì viết như thế nào ạ? Vì em đang học PHP thuần, chưa học đến hướng đối tượng.

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Nếu viết theo kiểu procedural thì dùng hàm date_create_from_format nhé bạn!

Cong Dinh Cong Dinh

Trong php có hàm:
$date = date('Y-m-d H:i:s');
xử lý ngày giờ hiện tại.
và có thêm hàm strtotime('....')
$date = date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-1 day'));
lấy ngày tháng năm giờ giúp giây của ngày hôm trước.
strtotime bạn có thể lấy bất cứ ngày nào mình muốn mà không cần truyền trực tiếp tên ngày đó..

bạn có thể format theo ý của mình .
ví dụ : lấy chỉ lấy ngày thì có :
$date = date('d');
lấy ngày của 1 tuần trước: $date = date('d', strtotime('-7 day'));
và nhiều kiểu format tùy theo bạn muốn lấy như nào :D

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan