Hàm trim

Hàm trim trong PHP dùng để xóa ký tự trắng (hoặc ký tự khác) ở đầu và cuối một chuỗi.

echo trim("   Hello World   "); // Hiển thị: "Hello World"

Cú Pháp

Hàm trim có cú pháp như sau:

trim($str, [, $char = " \t\n\r\0\x0B"])

Trong đó:

  • Tham số $str là chuỗi sẽ thực hiện việc loại bỏ ký tự trắng (hoặc ký tự khác) ở đầu và cuối chuỗi.
  • Tham số $char (tùy chọn) là ký tự được chọn để xóa ở đầu và cuối chuỗi. Nếu không truyền giá trị cho tham số này thì mặc định các ký tự khoảng trắng, tab (sử dụng \t), dấu xuống dòng (sử dụng \n), dấu xuống dòng (sử dụng \r'), ký tựNULL(sử dụng0) và ký tự tab ngang (sử dụng\x0B`) sẽ được xóa.

Ví Dụ

Ví dụ sau sử dụng hàm trim để loại bỏ ký tự trắng ở đầu và cuối chuỗi:

echo trim("   Hello World   "); // Hiển thị: "Hello World"

Ví dụ sau sử dụng hàm trim để loại bỏ ký tự xuống dòng ở đầu và cuối chuỗi:

echo trim("\nHello World\n"); // Hiển thị: "Hello World"

Ví dụ sau sử dụng hàm trim để loại bỏ ký tự " dòng ở đầu và cuối chuỗi:

echo trim('"Hello World"', '"'); // Hiển thị: "Hello World"

PHP

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?