Leaderboard ads banner

App Delegate

Trong phần này và một số phần tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với source code của dự án. Đầu tiên trong khung navigator area bạn nhấp vào tập tin AppDelegate.swift nằm trong khung project navigator để mở tập tin này trong code editor của Xcode.

Khung project navigator

Nếu bạn không tìm thấy AppDelegate.swift thì có thể khung project navigator chứa các tập tin và thư mục của dự án đang bị ẩn. Để mở khung này bạn nhấp vào biểu tượng hình thư mục nằm ngoài cùng của thanh navigator selector bar như hình trên.

Trong tập tin AppDelegate.swift đóng vai trò là cửa ngõ để thực hiện các thủ tục đầu tiên trước khi chạy ứng dụng. Tập tin AppDelegate.swift định nghĩa lớp AppDelegate với thuộc tính window:

var window: UIWindow?

Thuộc tính window dùng để theo dõi trại thái của của sổ ứng dụng nơi các thành phần của ứng dụng được vẽ trên đó. Bạn sẽ sử dụng thuộc tính này ở các phần tiếp theo.

Ngoài ra lớp AppDelegate cũng có một số thuộc tính như sau:

func application(application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [NSObject: AnyObject]?) -> Bool

func applicationWillResignActive(application: UIApplication)

func applicationDidEnterBackground(application: UIApplication)

func applicationWillEnterForeground(application: UIApplication)

func applicationDidBecomeActive(application: UIApplication)

func applicationWillTerminate(application: UIApplication)

Các thuộc tính này được dùng để theo dõi trạng thái của ứng dụng. Ví dụ nbhư khi ứng dụng ở trạng thái bắt đầu đi vào hoạt động hay ở trạng thái chấm dứt hoạt động. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở các bài học tiếp theo.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan