Cấu Hình Text Field

Ở bài học này chúng ta sẽ làm quen với việc cấu hình trường nhập dữ liệu text field mới được thêm vào.

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình giá trị placeholder cho trường này:

  1. Nhấp vào trường text field trên scene.
  2. Mở khung Attributes inspector bằng cách nhấp vào biểu tượng thứ 4 trong thanh inspector bar như hình dưới đây. Khung Attribute selector

  3. Trong trường Placeholder nhập vào Enter meal name.
  4. Nhấp Enter để kết thúc.

Lúc này sence sẽ có hiển thị như sau:

Scene sau khi cấu hình placeholder cho text field

Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình các thuộc tính của bàn phím hiển thị khi người dùng nhập dữ liệu.

  1. Nhấp lại trường nhập dữ liệu trên scene.
  2. Trong khung Attributes inspector tìm trường Return Key và chọn Done. Cấu hình này sẽ đặt lại tên của phím Enter trên bàn phím nhập dữ liệu từ giá trị mặc định là Return Key sang thành Done.
  3. Vẫn trong khung Attributes inspector tìm tới trường Auto-enable Return Key và tích vào. Cấu hình này sẽ cho phép người dùng chạm vào phím Done để nhập văn bản vào trường.
iOS Swift Xcode

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?