Outline View

Nguyễn Duy

Khung outline view trong Xcode giúp chúng ta biết được các thành phần giao diện chúng ta thêm vào được sắp xếp như thế nào trên scene. Để hiển thị khung outline view bạn nhấp vào nút outline view toggle như hình dưới:

Khung outline view

Bạn có thể sử dụng nút outline view toggle để ẩn/hiện khung outline view.

Khung outline view xuất hiện ở gần góc trái phía trên của cửa sổ Xcode hiển thị cấu trúc các view trong ứng dụng.

Cấu trúc view trong  ứng dụng

Mỗi một view có thể chứa các view khác hoặc là được chứa trong một view khác. Ở đây bạn thấy các view Text Field, Label hay Button được chứa trong một view có tên là View. Trong ứng dụng view đầu tiên và có thứ bậc cao nhất được gọi là content view hay View (in hoa chữ cái đầu tiên). View chứa tất cả các view khác được thêm vào scene.

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan