Leaderboard ads banner

Storyboard

Storyboard được sử dụng để đặc trưng cho các thành phần giao diện tạo nên ứng dụng. storyboard cũng thể hiện mối liên hệ giữa các màn hình xuất hiện khi chạy ứng dụng. Chúng ta sử dụng storyboard để bố cục các thành phần giao diện của ứng dụng cũng như kiểm soát luồng di chuyển giữa màn hình của ứng dụng.

Trong dự án của chúng ta hiện tại có 1 tập tin storyboard đó là Main.storyboard trong khung project navigator. Nhấp vào tập tin này để mở ra, bạn sẽ thấy Xcode hiển thị kết quả như sau:

Xcode storyboard

Khi làm việc với các tập tin storyboard thì Xcode sẽ sử dụng một công cụ đặc biệt là Interface Builder. Interface builder cung cấp một môi trường kéo thả giúp lập trình viên có thể dễ dàng thêm, chỉnh sửa và xoá các thành phần UI tham gia vào ứng dụng (thông qua việc kéo thả các thành phần này thay vì phải viết mã lệnh).

Mỗi một màn hình trong ứng dụng sẽ tương ứng với một scene (đọc là xin) trong storyboard.

Tại thời điểm này ứng dụng FoodTracker của chúng ta chỉ có 1 scene tương ứng với 1 màn hình trống trong ứng dụng. Mũi tên ở phía tay trái trong cửa sổ interface builder chỉ vào scene này được gọi là điểm bắt đầu (entry point) của storyboard. Scene ứng với entry point sẽ được tải lên đầu tiên khi ứng dụng bắt đầu chạy.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan