Leaderboard ads banner

Thêm Nhãn Label

Ở các bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách thêm và cấu hình một trường nhập dữ liệu vào scene. Ở bài học này bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một nhãn label vào scene.

Nhãn label là một đối tượng thuộc lớp UILabel. Để thêm nhãn label vào scene bạn thực hiện các bước sau:

  1. Trong thư viện Object library nhập vào label để tìm đối tượng Label.
  2. Nhấp chuột và kéo đối tượng Label từ thư viện vào scene.
  3. Nhấp và kéo nhãn mới thêm vào để thay đổi vị trí của nhãn giống với hình dưới đây.

Them nhãn label vào trong sence

  1. Nhấp đúp nên nhãn và nhập vào Meal Name để thay đổi tên cho nhãn.
  2. Nhấn Enter để kết thúc.

Kết thúc bước trên scene sẽ có kết quả như sau:

Thêm nhãn vào scene

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan