Thêm Nút Button

Đình Anh

Trong phần này chúng ta sẽ thêm một nút button (tạo bởi lớp UIButton). Một nút bấm button thường được sử dụng để khởi sướng (trigger) một sự kiện nào đó. Ở các bài học tiếp theo chúng ta sẽ viết mã lệnh để khi người dùng nhấp vào nút button này thì tên nhãn mới thêm ở bài trước sẽ được thay đổi bởi giá trị trong trường nhập dữ liệu.

Để thêm nút button bạn làm như sau:

  1. Trong thư viện Object library nhập vào button trong ô tìm kiếm để tìm đối tượng Button.
  2. Nhấp và kéo thả đối tượng Button vào trong sence.
  3. Nhấp và kéo thả nút bấm mới thêm vào để thay đổi vị trí của nút bấm giống như hình dưới đây.

Thêm nút button vào scene

  1. Nhấp đúp vào nút bấm mới được thêm và nhập vào Set Default Label Text.
  2. Nhấn Enter để đổi tên cho nút bấm.

Tới đây scene sẽ nhìn giống như sau:

Scene sau khi điều chỉnh vị trí nút button

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan