Leaderboard ads banner

Thêm Text Field

Các thành phần giao diện người dùng User Interface (hay UI) được sử dụng để hiển thị nội dung trên màn hình. Các thành phần UI này còn được gọi là view. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm một view đầu tiên là trường nhập văn bản vào trong scene hiện có.

Mỗi một view là một đối tượng được tạo ra từ một lớp (class) tương ứng. Để thêm view chúng ta sẽ cần sử dụng thư viện Object library có trong Xcode. Trường nhập văn bản là một đối tượng của lớp UITextView.

 1. Thư viện Object library xuất hiện ở phía dưới cùng trong khung utility area. Nếu bạn không thấy thì có thể mở lại bằng cách chọn View > Utilities > Show Object Library.
  Cửa sổ Object library

 2. Trong thanh tìm kiếm xuất hiện ở phía cuối khung thư viện này bạn nhập vào text field để tìm kiếm cho đối tượng Text Field.
 3. Nhấp và kéo đối tượng Text Field để thả vào scene trong cửa sổ interface builder.
  Thêm đối tượng Text Field

 4. Nhấp và kéo trường text field mới được thêm vào scene và thả ở vị trí giống như ở hình dưới.
  Thay đổi vị trí của Text Field

 5. Nhấp chuột vào đối tượng text field mới được vào bạn sẽ thấy một đường viền màu xanh dương xuất hiện như hình sau.
  Thay đổi kích thước text field

 6. Dê chuột lên đường viền và kéo đường viền để thay đổi kích thước text field này giống như hình dưới đây.

Thay đổi kích thước Text Field

Tới thời điểm này bạn đã thêm thành công trường text field vào scene. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình trường text field này.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan