Leaderboard ads banner

View Controller

Ngoài AppDelegate.swift thì Xcode còn tạo thêm cho chúng ta tập tin ViewDelegate.swift. Tập tin này định nghĩa lớp ViewController là lớp con thừa kế từ lớp UIViewController với 2 phương thức là viewDidLoad()didReceiveMemoryWarning().

Lớp này được dùng để kiểm soát các thành phần view ứng với màn hình đầu tiên của ứng dụng. Chúng ta sẽ thêm vào lớp này các phương thức và thuộc tính ở các bài học tiếp theo sau.

Phương thức didReceiveMemoryWarning() sẽ không được sử dụng trong khoá học này nên bạn có thể xoá nó đi. Tập tin ViewController.swift lúc này sẽ có nội dung như sau:

import UIKit

class ViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  }

}
Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan