Leaderboard ads banner

Python - PyPA vs PyPI khác nhau như thế nào?

Hi all, trong khi cài đặt package của Python sử dụng PIP thì em thấy có hai repo mà dev có thể lấy package đó là Python Packaging Authority (viết tắt là PyPA) và Python Package Index (viết tắt là PyPI). Google một lúc thì em tìm ra một trang giải thích như sau:

Với PyPA:

PyPA is a working group that maintains many of the relevant projects in Python packaging.

Và PyPI:

PyPI is the default Package Index for the Python community. It is open to all Python developers to consume and distribute their distributions.

Đọc giải thích thì em cũng hiểu theo nghĩa đen khi dịch ra tiếng Việt nhưng vẫn không phân biệt được chính xác thì ý nghĩa của hai repository PyPA và PyPI khác nhau ra sao?

Thêm Trả Lời

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan