2 Câu Trả Lời

Minh Phạm

Cách khác (và thường được sử dụng hơn) đó là gọi notifyDataSetChanged() trên từ đối tượng Adapter sử dụng bởi ListView bạn muốn update.

listView.setAdapter(mAdapter);
...
mAdapter.notifyDataSetChanged();

Ở đây mAdapter có thể là một object của lơp BaseAdapter hoặc ArrayAdapter.

Bạn tham khảo thêm chi tiết ở đây

Thêm bình luận
Huỷ
Nguyễn Duy

Để refresh một list view bạn gọi phương thức validateViews()của đối tượng ListView trong Android:

myListView.invalidateViews();

Ở đây myListView là đối tượng mà bạn mốn làm mới data.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan