Giới Thiệu

Hoàng Tùng

Regular Expression Là Gì

Regular Expression là một biểu thức dùng để đại diện cho tất cả các chuỗi văn bản khớp theo một khuân mẫu cho trước. Regular Express còn được gọi với tên vắn tắt là Regex (đọc là Réc-éc) và dịch sang tiếng Việt là Biểu Thức Chính Quy.

Ví dụ một Regular Expression như sau:

[a-zA-Z0-9]

được dùng để đại diện cho một ký tự trong số các ký tự từ a -> z, A -> Z và 0 -> 9. Bất kỳ ký tự nào ví dụ như a, 1, A đều thoải mãn Regular Expression trên.

Regular Express Dùng Làm Gì

Regular Expression thường được sử dụng để tìm kiếm các chuỗi con trong một chuỗi cho trước (hoặc tìm và sau đó thay thế bởi chuỗi khác). Hầu hết tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện này đều hỗ trợ Regular Expression.

Với JavaScript:

var re = new RegExp("[a-zA-Z0-9]");

Hoặc cú pháp tắt:

var re = /[a-zA-Z0-9]/;

PHP hỗ trợ các hàm tìm kiếm và thay thế sử dụng Regular Expression như preg_match(), preg_replace(), preg_filter()...

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan