Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Ký Tự Đặc Biệt

Một số ký tự được bảo lưu trong Regular Expression để sử dụng cho mục đích khác. Các ký tự này được gọi là các ký tự đặc biệt trong Regular Expression. Chúng ta cần phải sử dụng ký tự \ (hay còn gọi là ký tự thoát) đặt trước các ký tự đặc biệt khi muốn biểu diễn chúng.

Ký Tự +

Ký tự + được bảo lưu trong Regular Expression để biểu diễn sự lặp lại của các ký tự từ ít nhất một lần trở lên. Do đó khi tạo Regular Expression có chứa ký tự dấu + chúng ta cần sử đặt \ ở phía trước nó.

Ví dụ để biễu diễn chuỗi 1+1 bạn sẽ sử dụng Regular Expression như sau:

1\+1

Ký Tự *

Ký tự * được bảo lưu trong Regular Expression để biểu diễn sự lặp lại các ký tự với số lần tùy ý (có thể vắng mặt hoặc lặp lại nhiều lần). Do đó để tạo Regular Express biểu diễn cho chuối 1*1 chúng ta sẽ cần viết Regular Expression như sau:

1\*1

Ký Tự ?

Ký tự ? được bảo lưu trong Regular Expression để biểu diễn sự lặp lại các ký tự với số lần lặp nhiều nhất một lần. Do đó để tạo Regular Express biểu diễn cho chuối 1=1? chúng ta sẽ cần viết Regular Expression như sau:

1=1\?

Ký Tự ()

Cặp ký tự () được bảo lưu trong Regular Expression để tạo một nhóm các ký tựlại với nhau thành một nhóm. Do đó để tạo Regular Express biểu diễn cho chuối (hello) chúng ta sẽ cần viết Regular Expression như sau:

(hello)

Ký Tự {}

Cặp ký tự {} được bảo lưu trong Regular Expression để biểu diễn sự lặp lại các ký tự với số lần lặp lại xác định. Do đó để tạo Regular Express biểu diễn cho chuối {hello} chúng ta sẽ cần viết Regular Expression như sau:

{hello}

Khoảng Trắng

Để biểu diễn khoảng trắng chúng ta sử dụng \s.

Ví dụ để biểu diễn chuỗi 1 + 1 chúng ta sử dụng Regular Expression như sau:

1\s\+\s1

Xuống Dòng

Để biểu diễn dấu xuống dòng chúng ta sử dụng \n.

Ví dụ để biểu diễn chuỗi Hello World! có kèm theo dấu xuống dòng ở cuối dấu chấm than chúng ta sử dụng Regular Expression như sau:

Hello World!\n

Ký Tự .

Dấu . được bảo lưu trong Regular Expression để biểu diễn một ký tự bất kỳ. Do đó để biểu diễn chuỗi Hello World. chúng ta sử dụng Regular Expression như sau:

Hello World\.

Ký Tự \

Ký tự \ được bảo lưu trong Regular Expression để thoát các ký tự đặc biệt. Do đó để biểu diễn chính ký tự này chúng ta sử dụng Regular Expression như sau:

\\

Ký Tự \d

Ký tự \d được dùng để biểu diễn cho một số tự nhiên bất kỳ từ 0 tới 9. Để biểu diễn một số tự nhiên gồm 3 chữ số chúng ta sẽ cần viết Regular Expression như sau:

\d{3}

Ký Tự []

Bộ ký tự [] được dùng để biểu diễn bộ ký tự character set. Do đó để biểu diễn chuỗi [1] bạn cần sử dụng Regular Expression như sau:

\[1\]

Ký Tự ^$

Bộ ký tự ^$ được bảo lưu trong Regular Expression dùng để quy định chuỗi bắt đầu và chuỗi kết thúc. Do đó để biểu diễn chuỗi ^$ bạn cần sử dụng Regular Expression như sau:

\^\$

Thêm Bình Luận