Ruby on Rails: Khác biệt giữa <%, <%=, <%# và -%> trong ERB

Khi đọc code của dự án trên công ty ở trong View trong ứng dụng Rails được viết sử dụng ngôn ngữ ERB thì em thấy có dùng các thẻ sau:

  • Thẻ <% %>: Chạy mã lệnh bên trong nhưng không hiển thị kết quả trả về của biểu thức
  • Thẻ <%= %>: Chạy mã lệnh và in ra kết quả của giá trị trả về của biểu thực
  • Thẻ <% -%>: Em không rõ dùng làm gì
  • Thẻ <%# %>: giống với <%= %>?

Em không chắc mình hiểu đùng hai thẻ cuối cùng nên xin tham khảo ý kiến của mọi người.

Được hỏi 7 tháng trước
Bình chọn bởi: Quang Nguyen, Nguyen Lam, Đức Nam, Nam Nguyễn, Vũ Huy Hoàng, Bin Phan, Đăng Duy, Lê Hạnh, Hoàng Giang, Hani Ngoc, Quỳnh Anh, Hải Phạm, Huyền Cano, Hoàng Thị Diệu, Trần Hoan, Hoàng Giang, Khoi Tran, Phạm Vũ, Hà Anh, Huyền Moon, Tân Lê, Hoan Capy, Huyền Cool, Huy Vo

<%# %> is an ERB comment

<% -%> Avoids line break after expression.

Trả lời 7 tháng trước
Bình chọn bởi: Huy Vo

Thêm Trả Lời