Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Comment

Nguyễn Đạt

Comment là các đoạn ghi chú được thêm vào mã lệnh chương trình để giải thích ý nghĩa của câu lệnh, phương thức, lớp...

Các comment trong chương trình sẽ được bỏ qua.

Comment Ngắn

Với các comment ngắn chỉ dài một dòng chúng ta nên sử dụng ký tự # để tạo comment với cú pháp như sau:

# Nội dung comment...

Ví dụ:

# In ra: "Hello Word"
puts "Hello World"

Chúng ta cũng có thể đặt comment ở cuối câu lệnh:

puts "Hello World" # In ra: "Hello Word"

Comment Dài

Với các comment dài nhiều dùng chúng ta nên sử dụng cú pháp sau:

=begin
Nội dung comment ...
=end

Ví dụ:

=begin
Hiển thị:
"Hello World"
===end

Thêm Phản Hồi