SQL Cơ Bản

SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Hâu hết mọi ứng dụng hiện nay đều sử dụng dữ liệu và việc nắm vững được các kiến thức cơ bản để quản lý cơ sở dữ liệu là một kỹ năng cần có đối với mọi lập trình viên.

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được làm quen với SQL. Bài hướng được viết để dành cho người mới bắt đầu. Và không đòi hỏi bạn cần phải có bất cứ hiểu biết nào về cơ sở dữ liệu trước đó.

Bạn đã sẵn sàng? Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu học SQL.

Danh Sách Bài Học

SQL Là Gì

SQL (viết tắt của cụm từ Structured Query Language) là ngôn ngữ nền tảng dùng để quản lý cơ sở dữ liệu bao gồm việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu tr...

Tạo Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE test_db;

<a class="btn btn-blue btn-run" href="#" data-cid="58"><span c...

Bảng Là Gì

Để tìm hiểu bảng là gì chúng ta hãy cùng tham khảo một bảng ví dụ dưới đây:

<table class="table table-striped"> <thead> <tr...

Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co) vào trong bảng. Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh ...

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng users dùng câu lệnh SELECT, ở phần này bạn sẽ được làm quen với một số câu lệnh hay sử dụng khi t...

Để cập nhật dữ liệu trên bảng chúng ta sử dụng câu lệnh UPDATE, ví dụ dưới sẽ cập nhật tuổi của người dùng với giá trị của trường ...

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là ...

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học