Chèn Dữ Liệu

Hoàng Tùng

Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co) vào trong bảng. Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh INSERT:

INSERT INTO TABLE users VALUES('Lê Văn An', 'anlv', 'Nam', 22);

Chạy

Với câu lệnh trên, bạn đã thêm một dòng dữ liệu vào bảng. Để xem dòng dữ liệu mới được chèn vào dùng câu lệnh sau:

SELECT * FROM users;

Chạy

Chúng ta cũng có thể gộp nhiều câu lệnh INSERT lại và chạy cùng một lúc như sau:

INSERT INTO TABLE users VALUES('Lê Thị Thùy An', 'anltt', 'Nữ', 19);
INSERT INTO TABLE users VALUES('Nguyễn Văn Bình', 'binhnv', 'Nam', 22);
INSERT INTO TABLE users VALUES('Nguyễn Duy Hoàng', 'hoangnd', 'Nam', 20);

Chạy

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan

 • Hàm trong PHP

  Hướng dẫn cách sử dụng các hàm thông dụng trong PHP với source code ví dụ kèm theo.
 • Git Cơ Bản

  Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản...
 • Học HTML

  Với HTML bạn có thể tạo một website cho chính mình. Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được học về HT...
 • Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản

  Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng PHP để: - Kết nối với database MySQL -...