Sử dụng Shell trong Ruby?

Mọi người cho mình hỏi có cách nào để có thể gọi câu lệnh Shell trong Ruby không?

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Bơ Heoboo, Vũ Tuấn, Nguyen Lam, Phạm Vũ, Lê Bình, Truc Le, Lê Trung, Khoi Tran, Minh Tran, Giang River, Khuê Vũ, Hải Phạm, Linh Nguyễn, Tram Anh, Linh Vũ, Duc Nguyen, Duan Le, Hoan Capy, Trung Võ, Nguyen Trang, Hoàng Giang, Vũ Linh, Khuê Kana, Huy Pro, Hoàng Giang, Đức Tuấn, Hang Pham
1 Câu Trả Lời

Ruby API hỗ trợ nhiều cách khác nhau để có thể thực hiện câu lệnh Shell trong khi chạy chương trình:

Sử Dụng Dấu `

Sử dụng dấu ` (hay backstick) là một trong những cách phổ biến nhất để tương tác với Shell. Cú pháp:

`command`

Ví dụ:

result = `ls -la`
puts result

Sử Dụng %x

Cú pháp:

%x(command)

Trong đó command là câu lệnh Shell sẽ được thực hiện.

Ví dụ:

#!/usr/bin/ruby
result = %x(ls -la)
puts result

Sử Dụng system

Cú pháp:

system command

Trong đó command là câu lệnh Shell sẽ được thực thi.

Ví dụ:

result = system "ls la"
puts result
Trả lời 4 ngày trước

Thêm Trả Lời