Tạo random string trong PHP

Hi all,

Mọi người cho mình hỏi trong PHP làm cách nào để có thể tạo ra một chuỗi string random? Mình có biết hàm rand() nhưng hàm này trả về số random trong khi đó mình cần tạo chuỗi random.

Thanks!!!

2 Câu Trả Lời

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Bạn có thể sử dụng hàm md5() trong PHP để mã hóa chuỗi số trả về từ hàm rand():

// số lượng ký tự cần có trong chuỗi random (cần < 32)
$len = 10;
echo substr(md5(rand()), 0, $len);

Sử dụng hàm dưới đây trong trường hợp bạn cần tạo chuỗi random có số lượng ký tự lớn hơn 32:

function str_rand($len) {
  $str = '';
  $times = ceil($len/32);
  for ($i = 0; $i < $times; $i++) {
    $str .= md5(rand());
  }
  return substr($str, 0, $len);
}
Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Bạn có thể sử dụng hàm uniqid():

uniqid();
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan