2 Câu Trả Lời

Nam Nguyễn

Bạn có thể sử dụng hàm md5() trong PHP để mã hóa chuỗi số trả về từ hàm rand():

// số lượng ký tự cần có trong chuỗi random (cần < 32)
$len = 10;
echo substr(md5(rand()), 0, $len);

Sử dụng hàm dưới đây trong trường hợp bạn cần tạo chuỗi random có số lượng ký tự lớn hơn 32:

function str_rand($len) {
  $str = '';
  $times = ceil($len/32);
  for ($i = 0; $i < $times; $i++) {
    $str .= md5(rand());
  }
  return substr($str, 0, $len);
}
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan