Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Cài đặt PHP 5

Để cài đặt PHP trên Ubuntu, chạy lệnh sau trên terminal:

sudo apt-get install libapache2-mod-php5

Sau đó enable module này sử dụng lệnh:

sudo a2enmod php5

Khởi động lại Apache:

sudo service apache2 restart

Kiểm tra cài đặt PHP

Taọ một file info.php trong thư mục /var/www/ với nội dung như sau:

<?php
phpinfo();
?>

Sau đó đi tới địa chỉ http://localhost/test.php, nếu bạn thấy hiện lên trang mô tả về cấu hình của PHP thì có nghĩa là quá trình cài đặt đã thành công.

Thêm Bình Luận