2 Câu Trả Lời

Linh Nguyễn

Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API:

$ref = new ReflectionClass("MyClassName");
echo $ref->getFileName();
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan