Tìm tên Class của Object trong PHP

Muốn tìm tên Class của một Object trong PHP thì làm như thế nào?

PHP
Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Hoan Capy, Linh Nguyễn, Khoi Tran, Huyền SuBy, Khuê Kana, Tony Huynh, Duan Le, Nguyễn Tuấn, Huyền Cano, Nguyen Duy, Linh Vũ, Hoàng Tùng, Đồng Tuyết, Vũ Tuấn, Thu Hang, Ánh Linh, Nguyen Trang, Lê Anh, Tân Late, Đức Nam, Lê Hạnh, Quang Nguyen, Ánh Thủy
2 Câu Trả Lời

Bạn dùng method có sẵn của PHP get_class(), ví dụ:

$a = new ArrayObject;

echo get_class($a);

https://3v4l.org/b9WgE

Trả lời 4 tháng trước

Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API:

$ref = new ReflectionClass("MyClassName");
echo $ref->getFileName();
Trả lời 1 ngày trước

Thêm Trả Lời