23

Tìm tên Class của Object trong PHP

Được hỏi 2 năm trước  |  chỉnh sửa

Muốn tìm tên Class của một Object trong PHP thì làm như thế nào?

2 Câu Trả Lời
27

Bạn dùng method có sẵn của PHP get_class(), ví dụ:

$a = new ArrayObject;

echo get_class($a);

https://3v4l.org/b9WgE

Trả lời 6 tháng trước
21

Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API:

$ref = new ReflectionClass("MyClassName");
echo $ref->getFileName();
Trả lời 3 tuần trước

Trả Lời Cho Câu Hỏi