1 Câu Trả Lời

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Tùy vào distro của Linux thì Apache webserver sẽ được chạy với tên username khác nhau:

  • Trên Ubuntu (Debian nói chung): www-data
  • Redhad và CentOS: apache
  • Mac OS: _www

Trường hợp quên username của apache thì để tìm ra tên user của Apache webserver trên Linux bạn dùng âu lệnh sau:

ps aux | egrep '(apache|httpd)'
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan