Ubuntu: Username của Apache

Mọi người cho mình hỏi trên Ubuntu Apache chạy dưới tên người dùng nào vậy? Và có câu lệnh nào để có thể tìm ra username của Apache hay không?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Tân Lê, Tony Huynh, Bơ Heoboo, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Anh, Hoang Anh, Thủy Ruby, Roy Trịnh, Ngô Thanh Hải, Hang Tran, Ánh Thủy, Hana Pham, Nguyen Duy, Trần Anh, Thuy Linh, Đình Anh, Tân Late, Huy Pro, Phạm Huy, Minh Phạm, Tuấn Anh, Linh Vũ, Giang River, Nguyen Thuy Trang, Hằng Đỗ, Hoàng Thị Diệu

Tùy vào distro của Linux thì Apache webserver sẽ được chạy với tên username khác nhau:

  • Trên Ubuntu (Debian nói chung): www-data
  • Redhad và CentOS: apache
  • Mac OS: _www

Trường hợp quên username của apache thì để tìm ra tên user của Apache webserver trên Linux bạn dùng âu lệnh sau:

ps aux | egrep '(apache|httpd)'
Trả lời 10 giờ trước

Thêm Trả Lời