Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

Trên Ubuntu làm thế nào để kiểm tra Nginx đang hoạt động hay không. Mình thử với câu lệnh sau mà không được:

$ sudo nginx status

Nhưng bị báo lỗi như sau:

nginx: invalid option: "status"
Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Đồng Tuyết, Thùy Dương, Giang River, Torrest Vũ, Minh Tâm, Tram Anh, Ánh Linh, Đức Nam, Huyền Moon, Lê Bình, Tony Huynh, Nguyen Duy, Đinh Quang Huy, Ngọc Nguyễn, Thu Thủy, Duan Le, Hani Ngoc, Hang Tran, Lê Huyền Trang, Duc Nguyen, Ánh Thủy, Huyền Cano, Yanell Bự, Ngọc Anh, Phạm Huy, Bảo Davis, Minh Phạm, Nguyen Lam, Anh Tuấn, Truc Le, Ngô Thanh Hải, Hang Pham, Nguyễn Văn Tuấn

Trên cửa sổ dòng lệnh của Ubuntu bạn chạy câu lệnh sau để kiểm tra trạng thái của Nginx:

$ sudo service nginx status

Kết quả hiển thị (nễu Nginx đang hoạt động):

[ ok ] nginx is running.

Trương hợp ngược lại Nginx đang không chạy:

[FAIL] nginx is not running ... failed!
Trả lời 4 ngày trước

Để kiểm tra hoạt động của Nginx trên Ubuntu bạn có thể sử dụng systemctl.

Trên terminal bạn chạy câu lệnh dưới đây:

sudo systemctl status nginx

Nếu Nginx đang chạy bạn sẽ thấy kết quả sau:

  ● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Mon 2016-04-18 16:14:00 EDT; 4min 2s ago
   Main PID: 12857 (nginx)
    CGroup: /system.slice/nginx.service
        ├─12857 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on
        └─12858 nginx: worker process

Ngược lại, trường hợp Nginx không hoạt động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị như sau:

  ● nginx.service
    Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
    Active: inactive (dead)
Trả lời 8 giờ trước

Ngoài systemctl hay service bạn có thể sử dụng câu lệnh ps để kiểm tra như sau:

$ sudo ps waux | grep nginx
Trả lời 5 ngày trước

Thêm Trả Lời