Cài Đặt Docker

Trên Ubuntu, Docker từ phiên bản 1.7.1 trở lên, có thể được cài đặt thông qua Aptitude.

Cập Nhật Aptitude

Trước tiên chúng ta cần cập nhật các gói package của Aptitude. Mở cửa sổ dòng lệnh terminal và chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get update

Tiếp theo chạy câu lênh sau để chắc chắn rằng Aptitude hỗ trợ giao thức HTTPS:

$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates

Thêm khóa GPG:

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

Tạo tập tin danh sách source của Docker:

$ gedit /etc/apt/sources.list.d/docker.list

Bạn có thể sử dụng Nano hoặc Vim thay Gedit.

Xóa toàn bộ nội dung của tập tin docker.list ở trên nếu có và sau đó thêm dòng sau:

 • Với Ubuntu 12.04:

  deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-precise main

 • Với Ubuntu 14.04:

  deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main

 • Với Ubuntu 15.10:

  deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-wily main

 • Với Ubuntu 16.04:

  deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main

Lưu tập tin và thoát khỏi Gedit.

Cập nhật danh sách package cho Aptitude một lần nữa:

$ sudo apt-get update

Gỡ bỏ gói package cũ của Docker với tên là lxc-docker nếu như đã được cài đặt trước đó:

$ sudo apt-get purge lxc-docker

Kiểm tra lại repo của Docker đã hoạt động hay không:

$ apt-cache policy docker-engine

(Tùy Chọn) Với Ubuntu 14.04 (Trusty), 15.10 (Wily) và 16.04 (Xenial) bạn nên cài đặt thêm các gói linux-image-extra-* để có thể sử dụng storage drive:

$ sudo apt-get install linux-image-extra-$(uname -r) linux-image-extra-virtual

Ubuntu 12.04

Với Ubuntu 12.04 (LTS), bạn cần phải cài thêm gói linux-image-generic-lts-trusty:

$ sudo apt-get install linux-image-generic-lts-trusty

Và khởi động lại máy trước khi cài đặt:

$ sudo reboot

Cài Đặt Docker

Sau khi cập nhật Aptitude, để cài đặt Docker chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install docker-engine

Sau khi kết thúc cài đặt để khởi động Docker:

$ sudo service docker start

Để kiểm tra phiên bản của Docker:

$ sudo docker --v

Mặc định Docker sẽ được chạy sử dụng người dùng root. Để có thể chạy Docker mà không cần sử dụng sudo chúng ta cần tạo nhóm với tên docker và thêm người dùng hiện tại vào nhóm này:

Để tạo nhóm docker trên Ubuntu chúng ta chạy câu lệnh sau:

$ sudo groupadd docker

Để thêm người dùng hiện tại vào nhóm docker:

$ sudo usermod -aG docker $USER

Sau đó khởi động lại máy:

$ sudo reboot

Tới đây chúng ta đã hoàn tất quá trình cài đặt Docker trên Ubuntu.

Ubuntu

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?