Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Cài Đặt Nginx

Đình Anh

Cài Đặt NginX

Cập nhật danh sách các gói package của Apt trên Ubuntu:

$ sudo apt-get update

Cài đặt NginX:

$ sudo apt-get install nginx

Nhập Y để xác nhận việc cài đặt và gõ Enter, Aptitutde sẽ cài đặt Nginx và các phần mềm phụ thuộc trên máy.

Sau khi cài đặt để khởi động Nginx:

$ sudo systemctl start nginx

Cài Đặt Firewall

Lưu ý: Nếu sử dụng Nginx trên máy tính cá nhân bạn có thể bỏ qua phần này.

Trước khi kiểm tra hoạt động của Nginx chúng ta cần cấu hình tưởng lửa để cho phép các truy cập tới máy chủ. Trước tiên liệt kê các ứng dụng phần mềm được cài trên máy chủ mà ufw nhận ra:

$ sudo ufw app list

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

Available applications:
 Nginx Full
 Nginx HTTP
 Nginx HTTPS
 OpenSSH

ở trên có bốn ứn dụng được nhận ra bởi UFW:

 • Nginx Full: Cài đặt này sẽ cho phép máy chủ chấp nhận các yêu cầu gửi đến sử dụng cổng 80 và 443 (với giao thức tương ứng là HTTP và HTTPS).
 • Nginx HTTP: Cài đặt này sẽ cho phép máy chủ chấp nhận các yêu cầu gửi đến sử dụng cổng 80 (với giao thức HTTP).
 • Nginx HTTPS: Cài đặt này sẽ cho phép máy chủ chấp nhận các yêu cầu gửi đến sử dụng cổng 443 (với giao thức HTTPS).
 • OpenSSH: Cài đặt này sẽ cho phép máy chủ chấp nhận các yêu cầu gửi đến cổng 22.

Chạy câu lệnh dưới đây để mở cổng 80 trên máy chủ chấp nhận yêu cầu từ bên ngoài:

$ sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Để kiểm tra trạng thái của UFW:

$ sudo ufw status

Bạn sẽ thấy kết quả như sau tương tự:

Status: active

To             Action   From
--             ------   ----
OpenSSH          ALLOW    Anywhere         
Nginx HTTP         ALLOW    Anywhere         
OpenSSH (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)       
Nginx HTTP (v6)      ALLOW    Anywhere (v6)

Kiểm Tra Nginx

Để kiểm tra trạng thái của Nginx Web Server, bạn chạy câu lệnh sau:

$ systemctl status nginx

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2016-04-18 16:14:00 EDT; 4min 2s ago
 Main PID: 12857 (nginx)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
    ├─12857 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on
    └─12858 nginx: worker process

Thêm Phản Hồi