Cài Đặt Symfony

Cài Đặt Symfony Sử Dụng Symfony Installer

Cách đơn giản nhất để cài đặt Symfony trên Ubuntu là sử dụng chương trình cài đặt Symfony Installer. Symfony Installer là một đoạn mã script được tạo ra để giúp tạo ứng dụng Symfony.

Lưu ý: Hệ thống của bạn cần sử dụng PHP phiên bản 5.4 hoặc mới hơn để có thể sử dụng được Symfony Installer.

Trên cửa sổ dòng lệnh bạn chạy câu lệnh sau đây để tải tập tin Symfony Installer về thư mục /usr/local/bin/:

$ sudo curl -LsS http://symfony.com/installer -o /usr/local/bin/symfony

Tiếp theo để chạy được đoạn script này bạn cần thêm quyền thực thi (execute) cho nó:

$ sudo chmod a+x /usr/local/bin/symfony

Để kiểm tra đoạn script này bạn chạy câu lệnh sau:

$ symfony

Câu lệnh trên sẽ hiển thị kết quả như sau:

Symfony Installer (1.1.7)
=========================

This is the official installer to start new projects based on the
Symfony full-stack framework.

To create a new project called blog in the current directory using
the latest stable version of Symfony, execute the following command:

symfony new blog

. . .

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng chương trình Install này để tạo ứng dụng Symfony trên hệ thống. Trên cửa sổ dòng lệnh bạn chạy câu lệnh sau (thay my_app bằng tên thư mục chứa ứng dụng bạn muốn sử dụng):

$ symfony new my_app

Câu lệnh trên sẽ tạo thư mục my_app và tải về thư mục này bản Symfony mới nhất.

Để tạo ứng dụng Symfony dựa trên phiên bản cụ thể của Framework này bạn có thể sử dụng câu lệnh như sau (Thay 2.1 bằng phiên bản mà bạn muốn sử dụng):

$ symfony new my_app 2.1.*

Cài Đặt Symfony Sử Dụng Composer

Nếu bạn sử dụng phiêm bản PHP5.3 hoặc trước đó hoặc vì lý do nào đó mà bạn không thể sử dụng Symfony Installer thì bạn vẫn có thể cài đặt Framework này nhờ sử dụng Composer. Nếu máy tính bạn chưa cài đặt Composer bạn có thể tham khảo vài viết cài đặt Composer.

Bây giờ bạn mở cửa sổ dòng lệnh của Ubuntu lên và chạy câu lệnh sau (Thay my_app bằng tên thư mục chứa ứng dụng mà bạn muốn sử dụng):

$ composer create-project symfony/framework-standard-edition my_app

Câu lệnh trên sẽ tải về phiên bản mới nhất của Symfony. Trường hợp bạn muốn sử dụng một phiên bản cho trước bạn có thể dùng câu lệnh sau (Thay 2.1.* bằng tên phiên bản của Symfony mà bạn muốn sử dụng đồng thời thay my_app bằng tên thư mục chứa ứng dụng bạn muốn sử dụng):

$ composer create-project symfony/framework-standard-edition my_app "2.1.*"
Thêm Bình Luận: