TEst

<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body> 

<?php
// khai báo biến và gán giá trị rỗng
$ten_loi = $email_loi = $gioi_tinh_loi = $website_loi = "";
$ten = $email = $gioi_tinh = $binh_luan = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 if (empty($_POST["ten"])) {
  $ten_loi = "Tên không được để trống";
 } else {
  $ten = kiemTra_input($_POST["ten"]);
  // Kiểm tra liệu tên chỉ bao gồm các chữ cái và khoảng trắng hay không.
  if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$ten)) {
   $ten_loi = "Tên chỉ chứa các chữ cái và khoảng trắng."; 
  }
 }

 if (empty($_POST["email"])) {
  $email_loi = "Email không được để trống";
 } else {
  $email = kiemTra_input($_POST["email"]);
  //Kiểm tra xem địa chỉ email có hợp lệ không.
  if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
   $email_loi = "Email không hợp lệ"; 
  }
 }

 if (empty($_POST["website"])) {
  $website = "";
 } else {
  $website = kiemTra_input($_POST["website"]);
  // Kiểm tra xem URL có hợp lệ hay không.
  if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
   $websiteErr = "URL không hợp lệ"; 
  }
 }

 if (empty($_POST["binh_luan"])) {
  $binh_luan = "";
 } else {
  $binh_luan = kiemTra_input($_POST["binh_luan"]);
 }

 if (empty($_POST["gioi_tinh"])) {
  $gioi_tinh_loi = "Giới tính không được để trống";
 } else {
  $gioi_tinh = kiemTra_input($_POST["gioi_tinh"]);
 }
}

function kiemTra_input($data) {
 $data = trim($data);
 $data = stripslashes($data);
 $data = htmlspecialchars($data);
 return $data;
} 
if (isset($_POST["submit"])){
 $ten = $_POST["ten"];
 $email = $_POST["email"];
 $website = $_POST["website"];
 $binh_luan = $_POST["binh_luan"];
 $gioi_tinh = $_POST["gioi_tinh"];
}
?>

<h2>Ví Dụ Form Validation trong PHP</h2>
<p><span class="error">* bắt buộc</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']);?>">
 <p>Tên: </p><input type="text" name="ten">
 <span class="error">* <?php echo $ten_loi;?></span>
 <br><br>
 E-mail: <input type="text" name="email">
 <span class="error">* <?php echo $email_loi;?></span>
 <br><br>
 Website: <input type="text" name="website">
 <span class="error"><?php echo $website_loi;?></span>
 <br><br>
 Bình luận: <textarea name="binh_luan" rows="5" cols="40"></textarea>
 <br><br>
Giới tính:
 <input type="radio" name="gioi-tinh" value="female">Nữ
 <input type="radio" name="gioi-tinh" value="male">Nam
 <input type="radio" name="gioi-tinh" value="other">Khác
 <span class="error">* <?php echo $gioi_tinh_loi;?></span>
 <br><br>
 <button type="submit" name="submit">Submit</button> 
</form>

</body>
</html>