Wordpress: Lấy ra tất cả danh sách các bài viết

Các bác cho em hỏi trong Wordpress để lấy ra danh sách các bài viết thì sẽ dùng hàm get_posts() hay has_posts()?

Trong document của Wordpress thì em có thây hàm get_posts() cùng trả về danh sách các bài viết tương tự như khi dùng has_posts(), như vậy hai hàm này giống nhau và dùng hàm nào cũng được hay sao ạ?

Được hỏi 7 tháng trước
Bình chọn bởi: Hanh Kute, Khánh Duy, Tony Huynh, Lê Hạnh, Nguyễn Duy Tuấn, Đức Nam, Hang Tran, Huyền Cano, Nguyen Thuy Trang, Nguyen Duy, Phạm Huy, Hoàng Giang, Hana Pham, Ngọc Anh, Thuy Linh, Bao Ngoc, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Huyền Trang, Huyền Cool, Hoàng Thị Diệu, Quang Nguyen

Hàm has_posts() dùng trong trang page (hoặc category) template của Wordpress và thường đi với the_post() ( Loop Action ). Ngược lại get_posts()sẽ trả về danh sách tất cả các post được lưu trên DB và có thể sử dụng ở bất cứ đâu.

Trả lời 57 phút trước

Thêm Trả Lời