1 Câu Trả Lời

Lê Trung

Nếu bạn chỉ muốn xoá khoảng trắng thì có thể sử dụng hàm rtrim() trong PHP:

$str = "PHP ";
$result = rtrim($str);

Hay xoá một ký tự cho trước ở cuối một chuỗi (ví dụ dưới xoá ký tự cuối là !):

$str = "PHP!";
$result = rtrim($str, "!");

Trường hợp bạn muốn xoá một ký tự bất kỳ (mà bạn không biết ký tự này là gì) từ cuối chuỗi thì bạn sử dụng hàm strstr:

$str = "PHP ";
substr($str, 0, -1);
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan