Xoá unique key index trong MySQL

Trong MySQL làm sao để xoá một unique key index đã có trên một bảng mà không cần phải xoá lại toàn bộ dữ liệu của bảng đó và tạo lại cấu trúc bảng?

Được hỏi 8 tháng trước
Bình chọn bởi: Vân Trần, Đăng Duy, Thu Hang, Diệu Yến, Nguyen Duy, Khuê Kana, Thuy Linh, Hoang Anh, Đinh Quang Huy, Lê Hạnh, Tram Anh, Hani Ngoc, Tony Huynh, Minh Tran, Lê Huyền Trang, Duc Nguyen, Giang River, Huyền Cool, Hanh Kute, Trần Diễm, Nguyen Thuy Trang, Vũ Huy Hoàng, Ánh Thủy, Thùy Dương, Hữu Hạnh, Tân Lê, Roy Trịnh

All keys are named, you should use something like this -

ALTER TABLE tbl_quiz_attempt_master
  DROP INDEX index_name;

To drop primary key use this one -

ALTER TABLE tbl_quiz_attempt_master
  DROP INDEX `PRIMARY`;
Trả lời 8 tháng trước

Thêm Trả Lời