1 Câu Trả Lời

Trung Ta

All keys are named, you should use something like this -

ALTER TABLE tbl_quiz_attempt_master
  DROP INDEX index_name;

To drop primary key use this one -

ALTER TABLE tbl_quiz_attempt_master
  DROP INDEX `PRIMARY`;
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan