Bài Viết

Tổng hợp bài học về lập trình.

666 kết quả trả về
HTML HTML

Thẻ HTML là một trong các thành phần quan trọng nhất trong ngôn ngữ HTML. Mỗi thẻ được sử dụng để tạo ra một phần tử nhất định tạo ra trang web.

HTML HTML

Trong HTML, chúng ta có hai cách đơn giản để tạo một danh sách trong HTML đó là sử dụng thẻ <ol> hoặc <ul>. Danh sách tạo ra có thể được sắp xếp thứ tự hoặc không có thứ tự.

HTML HTML
HTML Là Gì HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu được dùng đ...
Giới Thiệu
Lập Trình Lập Trình

Ở bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách tạo đối tượng sử dụng cặp dấu ngoặc { }. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm constructor trong JavaScipt để tạo đối tượng. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm lớp (class) trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác.

Lớp

Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến như PHP hay Java sử dụng các lớp (class) để định nghĩa các thuộc tính và phương thức cho đối tượng. Lớp là một bản kế hoạch để tạo đối tượng.

Ví dụ trong ngôn ng...

Lập Trình Lập Trình

Đối Tượng jQuery

Thư viện jQuery cung cấp cho chúng ta đối tượng jQuery và chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với đối tượng này. Trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ sử dụng đối tượng jQuery để lựa chọn phần tử HTML và sau đó thêm hành động cho chúng:

$(selector).action()

Ở ví dụ trên:

  • $: Chính là đối tượng jQuery, bạn cũng có thể sử dụng jQuery thay cho $.
  • $(selector): Dùng để lựa chọn phần tử HTML. Selector (hay bộ chọn) có thể là giá trị id hoặc giá trị lớp (class) CSS của phần tử HTML. Bạn sẽ tìm...
Lập Trình Lập Trình
Trước khi bắt tay vào tạo ứng dụng web với Flask chúng ta cần cài đặt một số phần mềm. Ở bài học này chúng ta sẽ sử dụng nhữn...
Cài Đặt
Lập Trình Lập Trình

Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các lớp CSS và cấu trúc của phần tử HTML trong khung làm việc Twitter Bootstrap.

Thẻ Đề Mục

Các thẻ đề mục của trang được đánh dấu sử dụng các thẻ <h1> tới <h6>. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các tên lớp từ .h1 cho tới .h6 tương ứng.

Bootstrap heading
Bootstrap heading
<h1>Bootstrap heading <small>h1 tag</small></h1>
<div class="h1">Bootstrap heading <small>h1 tag</small></div>

Mở editor

Canh Ngang

Để canh ngang chúng ta có thể sử ...

Lập Trình Lập Trình

jQuery cung cấp API cho phép bạn làm việc dễ dàng với CSS của phần tử. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm, xóa class vào phần tử HTML và cách thay đổi CSS của phần tử.

addClass()

Để gắn thêm lớp CSS vào phần tử chúng ta sử dụng phương thức addClass() với đối số truyền vào là tên của lớp bạn muốn thêm vào.

$(function () {
    $("button").click(function (e) {
        $( "p" ).addClass( "first-class" );
    });
});

Mở editor

Ở ví dụ trên chúng ta thêm vào phần tử p lớp CSS first-class sau ...