Bài Viết

Tổng hợp bài học về lập trình.

666 kết quả trả về
PHP PHP

Biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong chương trình và giá trị của biến có thể được thay đối trong khi chạy chương trình.

Git Git

Git là một phần mềm quản lý sự thay đổi Version Control System (VCS) theo dạng phân tán, ban đầu được phát triển bởi Linus Torvalds dùng để quản lý dự án phát triển nhân Linux và được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở.

Git Git

VCS viết tắt của Version Control System là một loại phần mềm giúp chúng ta quản lý sự thay đổi trong source code của dự án theo thời gian một cách dễ dàng và thuận tiện.

Lập Trình Lập Trình

getMonth() Method

Method getMonth() trả về giá trị của tháng trong năm của đối tượng Date tương ứng đang sử dụng, các tháng được đánh số từ 0 tới 11 tương ứng với từ tháng Một tới tháng 12.

Cú pháp:

dateObject.getMonth()

Ví dụ:

var currentDateTime = new Date("January 15, 2018");
console.log(currentDateTime.getMonth()); // Hiển thị: 0

Lưu ý: JavaScript đánh số thứ tự của tháng bắt đầu từ số 0 và kết thúc bởi số 11.

Ví dụ sau đây sẽ trả về số thứ tự của tháng tại thời điểm hiện tại:

var currentDat...
Lập Trình Lập Trình
CSS cung cấp các thuộc tính liên quan đến phông giúp chúng ta có thể dễ dàng thiết lập họ phông chữ, kích thước phông chữ, độ...
Phông Chữ
HTML HTML

Thẻ HTML là một trong các thành phần quan trọng nhất trong ngôn ngữ HTML. Mỗi thẻ được sử dụng để tạo ra một phần tử nhất định tạo ra trang web.

HTML HTML

Trong HTML, chúng ta có hai cách đơn giản để tạo một danh sách trong HTML đó là sử dụng thẻ <ol> hoặc <ul>. Danh sách tạo ra có thể được sắp xếp thứ tự hoặc không có thứ tự.