Hiển thị 10 / 4.230 kết quả
Ruby Ruby

Blocks

Block hiểu đơn giản nó giống phương thức mà không có tên và chỉ được sử dụng một lần không giống phương thức nó có thể được sử dụng nhiều lần bất cứ khi nào nó được gọi. Cũng có thể sử dụng block là tham số cho phương thức.

# block
  (1..10).each do |i| 
     puts i
  end
​
  (1..10).map{|i| i} 
​
  arr = [1,2,3]
  arr.collect{|n| puts n*2}

Procs

Trong Ruby, proc là một Object và nó đóng vai trò giúp cho việc viết code không vi phạm nguyên tắc lặp lại Don't repeat yourself hay DRY. Một pr...

Ruby Ruby

Ruby on Rails Framework gợi ý một cấu trúc thư mục cho các lập trình viên khi phát triển ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng được viết dựa trên Ruby on Rails thường tuân theo một cấu trúc thư mục thống nhất với mỗi thư mục khác nhau sẽ được sử dụng với những m

Lập Trình Web Lập Trình Web

PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ. Mã lệnh PHP có thể được nhúng vào trong trang HTML nhờ sử dụng cặp thẻ PHP <?php ?>