Hiển thị 10 / 4.219 kết quả
Lập Trình Lập Trình

Máy Tính Là Gì

Mặc dù thuật ngữ này rất phổ biến tuy nhiên không ít bạn học lập trình chưa nắm rõ khái niệm rất cơ bản này.

Một máy tính là một loại thiết bị (máy móc) đặc biệt mà có thể hiểu được các chỉ dẫn để qua đó thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ (tác vụ) khác nhau.

Để thực hiện một tác vụ nào đó chúng ta cần cung cấp thông tin đầu vào cho máy tính. Các thông tin đầu vào này còn được gọi là input. Thông tin đầu vào có thể được gửi tới máy tính thông qua các thiết bị phần cứng như bàn phím,...

Lập Trình Web Lập Trình Web

Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước. Vòng lặp foreach được sử dụng để lặp qua một mảng.

Python Python

Python cung cấp ba loại vòng lặp đó là:

  • Vòng lặp for
  • Vòng lặp while
  • Lặp qua dữ liệu kiểu sequence (list, tuple, string...) sử dụng các hàm range và xrange.